Bài viết này mình sẽ tổng hợp một số phím tắt cơ bản giúp thao tác nhanh hơn trong lúc sử dụng youtube, facebook, windows, microsoft word.

Phím tắt với YOUTUBE
M: Tắt/mở âm thanh
K: Dừng/Phát Video
F: Xem full màn hình
ESC: Thoát khỏi xem full màn hình
O: Chuyển đến đầu video
J: Tug trở lại 12s
L: Chuyển tới 12s tiếp theo

Phím tắt với FACEBOOK
Alt + O: mở Help Center
Alt + 1: Trở về Home/Trang chủ
Alt + 2: Mở Timeline/Profile
Alt + 3: Mở Friends/Bạn bè
Alt + 4: Mở Message/Tin nhắn
Alt + 5: Mở Notifications/Thông báo
Alt + 6: Mở Cài đặt chung

Phím tắt với WINDOWS
Windows + D: Ẩn/Hiện cửa sổ
Windows + M: Thu nhỏ
Windows + E: Mở My Computer
Windows + F: Tìm kiếm
Windows + L: Khóa màn hình
Windows + R: Mở cửa sổ Run
Windows + F1: Hướng dẫn HĐH
Ctrl + Home: Về đầu văn bản
Ctrl + End: Về cuối văn bản
Ctrl Shift Home: Từ đầu VB đến con trỏ
Ctrl Shift End: Chọn từ con trỏ đến hết
Ctrl + A: Chọn tất cả
Ctrl + Mũi tên: Di chuyển qua 1 kí tự
Ctrl + Shift += Tọa chỉ số trên
Ctrl += Tạo chỉ số dưới

Phím tắt MS WORD
Ctrl + N: Tạo file mới
Ctrl + O: Mở file
Ctrl + S: Lưu tài liệu
Ctrl + C: Sao chép văn bản
Ctrl + X: Cắt nội dung đang chọn
Ctrl + V: Dán văn bản
Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm