**Quy tắc viết tên bằng tiếng Anh

Trong đó:

First Name + Middle Name + Last Name

 • First Name = Given Name (Tên của bạn) -> ví dụ: Nam, Hùng, Ngọc, Hoa… (Chú ý viết không dấu)
 • Middle Name (Tên đệm) -> Ví dụ: Thị, Văn…(Chú ý viết không dấu)
 • Last name = Surname = Family name (Họ của bạn) (ở một số nơi hay Family name hoặc Surname name dùng thay Last name) -> ví dụ: Nguyễn, Phạm, Lê…(Chú ý viết không dấu)

Cách nhập First name, Last name, Middle name:

Ví dụ bạn tên là: Phùng Thị Tú Uyên 

+ Có cả 3 trường: First Name, Last Name, Middle Name

Thì cách viết và nhập chính xác nhất sẽ như sau:
Fist Name(Tên của bạn): Uyen (Chú ý viết không dấu)
Middle Name(Tên lót của bạn): Thi Tu (Chú ý viết không dấu)
Last Name(Họ của bạn): Phung (Chú ý viết không dấu)

+ Chỉ có 2 trường: First Name và Last Name

Với trường hợp này bạn không thấy Middle name thì không có nghĩa là bạn bỏ không điền tên đệm của bạn vào. Bạn chỉ cần nhập theo cách chính xác như sau:

 • First Name (Tên của bạn): Thi Tu Uyen    (Chú ý viết không dấu)
 • Last Name (Họ của bạn): Phung    (Chú ý viết không dấu)

Hoặc như sau:

 • First Name (Tên của bạn): Uyen    (Chú ý viết không dấu)
 • Last Name(Họ của bạn): Phung Thi Tu    (Chú ý viết không dấu)
**Quy tắc viết tên bằng tiếng Việt

Ví dụ bạn tên là: Phùng Thị Tú Uyên 

+ Có cả 3 trường: First Name, Last Name, Middle Name
 • Last Name (Họ của bạn): Phùng    (Chú ý viết có dấu)
 • Middle Name(Tên lót của bạn): Thị Tú (Chú ý viết có dấu)
 • First Name (Tên của bạn):  Uyên    (Chú ý viết có dấu)

+ Chỉ có 2 trường: First Name và Last Name

Với trường hợp này bạn không thấy Middle name thì không có nghĩa là bạn bỏ không điền tên đệm của bạn vào. Bạn chỉ cần nhập theo cách chính xác như sau:

 • Last Name (Họ của bạn): Phùng    (Chú ý viết có dấu)
 • First Name (Tên của bạn): Thị Tú Uyên    (Chú ý viết có dấu)

On